Raport bieżący nr. 18/2012
Data sporządzenia 2012-05-11

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii D.
56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka)  informuje, iż uchwałą nr 439/2012 z dnia 11 maja 2012 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, postanowił:

1. wprowadzić z dniem 14 maja 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLHRPHG00031;
2. notować prawa do akcji Spółki, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „HARPER-PDA” i oznaczeniem „HRPA”.


Podstawa prawna:

§ 34 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 11-05-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 11-05-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu