Raport bieżący nr. 17/2012
Data sporządzenia 2012-05-10

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wybór biegłego rewidenta.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu


Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka)  informuje, iż w dniu 10 maja 2012 r., na podstawie ust. 9.17.19 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki,  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 (Audytor), wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem: 3546.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w przeszłości Audytor przeprowadził przegląd informacji finansowych za 1. półrocze 2011 r. Spółki i Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A (Grupa Kapitałowa), a także dokonał badań rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
Spółka podaje również, że w przeszłości inne podmioty z grupy KPMG świadczyły na rzecz Spółki usługi doradztwa prawnego oraz doradztwa podatkowego.
Umowa z Audytorem ma zostać zawarta w przedmiocie przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, a także przeglądu śródrocznych informacji finansowych za 1. półrocze 2012 r. Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas niezbędny do realizacji wynikających z niej obowiązków.


Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 10-05-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 10-05-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu