Raport Bieżący nr 15 / 2012
Data sporządzenia 2012-05-07

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zakończenie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z zakończeniem emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D,  przekazuje do wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji papierów wartościowych: 17 kwietnia 2012 r. (skierowanie ofert objęcia akcji), 23 kwietnia 2012 r. (zawarcie umów objęcia akcji)
2. W dniu 23 kwietnia 2012 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o przydziale akcji serii D.
3. Subskrypcja obejmowała 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
4. Stopa redukcji – nie wystąpiła.
5. Liczba objętych akcji: 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy).
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy).
7. Cena po jakiej akcje były obejmowane: 1,90 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy).
8. Liczba osób, które zawarły ze Spółką umowy objęcia akcji serii D: 7.
9. W ramach przeprowadzonej subskrypcji akcje serii D objęło 7 osób prawnym, tj. inwestorów kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie.
10. Nie została zawarta umowa na subemisję akcji serii D.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji D wyniosła 23.750.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
12. Łączne określenie kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii D: zostanie podany niezwłocznie po określeniu łącznej wysokości kosztów emisji wskazanych w pkt. 12.

Podstawa prawna:
§ 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 07-05-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 07-05-2012 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu