Raport bieżący nr. 12/2012
Data sporządzenia 2012-04-23

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki
Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2012 r., działając na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Spółka dokonała przydziału oraz zawarła umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki („Umowy Objęcia Akcji Serii D”).
Umowy Objęcia Akcji Serii D obejmują łącznie 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D Spółki, o cenie emisyjnej 1,90 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję. Łączna wartość emisji Akcji Serii D wynosiła 23.750.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 23-04-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 23-04-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu