Raport bieżący nr. 11/2012
Data sporządzenia 2012-04-18

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki
Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 3 ust. 1 lit. b) Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego („Uchwała Emisyjna”), podjął w dniu 17 kwietnia 2012 r. Uchwałę nr 01/04/2012 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii D Spółki („Uchwała Zarządu”).
Zgodnie z Uchwałą Zarządu, cena emisyjna akcji na okaziciela serii D Spółki została ustalona na kwotę 1,90 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy).

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 18-04-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 18-04-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu