Raport bieżący nr. 08/2012
Data sporządzenia 2012-03-20

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Harper Hygienics S.A.
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść Raportu


Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 14 marca 2012 roku:
Akcjonariusz: Central European Cotton Holdings Limited
Liczba akcji: 38.170.000
Liczba głosów: 38.170.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 91,60%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 74,59%

Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
Liczba akcji: 2.500.000
Liczba głosów: 2.500.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 5,99%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,88%


Całkowita ilość akcji i głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 14 marca 2012 roku wyniosła 41 670 000 i stanowiła 81,43% ogólnej liczby akcji i głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 51 170 000 akcji.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 20-03-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 20-03-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu