Raport bieżący nr. 07/2012
Data sporządzenia 2012-03-16

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zatwierdzenie Dokumentu Rejestracyjnego
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16.03.2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Dokument Rejestracyjny Spółki.
Dokument Rejestracyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D.
Emisja akcji ma nastąpić w ramach oferty publicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych albo inwestorów, z których każdy nabędzie akcje o wartości liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny.
Dokument rejestracyjny zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2012r. na stronach:

- Spółki – www.cleanic.pl
- Oferującego - Trigon Dom Maklerski S.A. - www.trigon.pl
 
Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 16-03-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 16-03-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu