Raport bieżący nr. 04/2012
Data sporządzenia 2012-03-14

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 14 marca 2012 roku.
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 14 marca 2012 roku wraz z załącznikami do w/w uchwał.

 
Podstawa prawna przekazania raportu:
 § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Załączniki

 Plik  Opis
 Uchwały podjęte przez NWZA dnia 14.03.2012r

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 14-03-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 14-03-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu