Raport bieżący nr. 03/2012
Data sporządzenia 2012-02-17

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 14 marca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Warszawie, w lokalu doradcy Spółki ds. IR, firmy CC Group Sp. z o.o. przy ul. Zielnej 41/43.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz projektami uchwał i załącznikiem do uchwały oraz w związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki  treść projektowanych zmian wraz z dotychczasową treścią postanowień Statutu, które mają ulec zmianie.


Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 1 - 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
 Ogłoszenie Zarządu Harper Hygienics S.A. o zwołaniu NWZA
 Projekty uchwał
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 NWZA

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 17-02-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 17-02-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu