Raport bieżący nr. 27/2011
Data sporządzenia 2011-12-29

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rejestracja połączenia Harper Hygienics S.A. ze spółką zależną Harper Trade Sp. z o.o.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1493, ze zm.) – informacje bieżące i okresowe.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu 28 grudnia
2011 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu połączenia Emitenta ze spółką zależną Harper Trade Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”).
Połączenie przeprowadzone zostało na podstawie art. 492 § 1 w związku z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Spółka Przejmująca jest wiodącym producentem na rynku produktów kosmetyczno-higienicznych do oczyszczania skóry w Polsce. Oferuje szeroką gamę produktów, od płatków kosmetycznych przez chusteczki kosmetyczne i linię produktów dla dzieci aż po chusteczki gospodarcze.
Spółka Przejmowana wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Harper Hygienics („Grupa”). Przedmiotem jej działalności jest marketing, sprzedaż i dystrybucja produktów oferowanych przez Grupę.
O wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu połączenia ze Spółką Przejmowaną Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. O przyjęciu Planu Połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną oraz o kolejnych fazach procesu połączenia Emitent informował odpowiednio w raporcie bieżącym nr 16/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. oraz w raportach następnych.
Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 14 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Załączniki

 Plik  Opis
 

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 29-12-2011 Robert Neymann Prezes Zarządu
 29-12-2011 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu