Raport bieżący nr. 26/2011
Data sporządzenia 2011-12-27

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja członka Zarządu Harper Hygienics S.A.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu 27 grudnia 2011r. Pan Arkadiusz Citków pełniący funkcję członka Zarządu oraz Dyrektora Marketingu złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

Pan Arkadiusz Citków decyzję złożenia rezygnacji umotywował względami osobistymi.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
 

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 27-12-2011 Robert Neymann Prezes Zarządu
 27-12-2011 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu