Raport bieżący nr. 25/2011
Data sporządzenia 2011-11-25

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2011r. w części dotyczącej skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 listopada 2011 r. dokonał sprostowania błędu pisarskiego w raporcie okresowym za III kwartał 2011 r. podanego do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2011 r., w części dotyczącej Noty Objaśniającej nr 5.3.2 – stanowiącej składową skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  Harper Hygienics S.A. w zakresie podsumowania przychodów segmentów za okres 1.01. - 30.09.2011 r. i zyski w segmencie w poszczególnych segmentach za okres 1.01. - 30.09.2011 r.
 
Nota 5.3.2 „Przychody i wyniki segmentów” w brzmieniu pierwotnym oraz po sprostowaniu znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
 
Ujednolicone Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A  uwzględniające niniejsze sprostowanie jest dostępne na stronie internetowej Spółki www.cleanic.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Raporty okresowe.

Załączniki

 Plik  Opis
 Sprostowanie do wyników segmentów 3Q 2011

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 25-11-2011 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu
 25-11-2011 Arkadiusz Citków Dyrektor marketingu/Członek Zarządu