Raport bieżący nr. 21/2011
Data sporządzenia 2011-10-07

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A. („Harper Hygienics” lub „Spółka”)
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1493, ze zm.) – informacje bieżące i okresowe.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 kodeksu spółek handlowych, a także 10.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 listopada 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00 w Warszawie, w lokalu doradcy Spółki ds. IR, firmy CC Group Sp. z o.o. przy ul. Zielnej 41/43.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Załączniki

 Plik  Opis
Ogłoszenie Zarządu Harper Hygienics S.A. o zwołaniu NWZ
 Projekty uchwał

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 07-10-2011 Robert Neymann Prezes Zarządu
 07-10-2011 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu