Raport Bieżący nr 18 / 2011  
Data sporządzenia 2011-09-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Sporządzenie sprawozdania Zarządów spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) i spółki Harper Trade sp. z o.o. („Harper Trade”) uzasadniającego połączenie Spółki z Harper Trade

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść Raportu

Zarząd Spółki w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia 29 lipca 2011r., a także raportu bieżącego nr 17/2011 z dnia 2 sierpnia 2011r. informuje, że na podstawie art. 501 kodeksu spółek handlowych w dniu 16 września 2011r. zostało sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów Spółki oraz Harper Trade uzasadniające ich połączenie.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13 w zw. z § 19 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.),

Załączniki

 Plik  Opis
Uzasadnienie Połączenia

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 16-09-2011 Arkadiusz Citków Dyrektor marketingu/Członek Zarządu
 16-09-2011 Agnieszka Masłowska Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu