Raport bieżący nr. 09/2011
Data sporządzenia 2011-04-29

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu


Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Warszawie, w lokalu doradcy Spółki ds IR, firmy CC Group Sp. z o.o. przy ul. Zielnej 41/43. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień

 

Projekty uchwał

 

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 29-04-2011  Robert Neymann  Prezes Zarządu
 29-04-2011  Agnieszka Masłowska  Dyrektor finansowy / Członek Zarządu