Raport bieżący nr. 08/2011
Data sporządzenia 2011-04-22

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu


Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka)  informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2011 r., na podstawie § 9 ust. 17 pkt. 19) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki,  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru biegłego rewidenta – firmę KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w w Warszawie, ul. Chłodna 51 (Audytor), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem: 3546.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w przeszłości audytor świadczył na rzecz Spółki jedynie usługi doradztwa oraz doradztwa podatkowego.
Umowa z Audytorem ma zostać zawarta w przedmiocie przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki i Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy 2011.
Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas niezbędny do realizacji wynikających z niej obowiązków.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt. 19) ) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

 


Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 22-04-2011  Robert Neymann  Prezes Zarządu
 22-04-2011  Agnieszka Masłowska  Dyrektor finansowy / Członek Zarządu