Raport bieżący nr. 05/2011
Data sporządzenia 2011-01-25

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiany w składzie Zarządu Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 stycznia 2011 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej powołano w skład Zarządu Spółki:

1.  Panią Agnieszkę Masłowską, która będzie pełnić w Spółce funkcję Członka Zarządu,

2.  Pana Arkadiusza Citków, który będzie pełnić w Spółce funkcję Członka Zarządu.


Pani Agnieszka Masłowska i Pan Arkadiusz Citków złożyli oświadczenia że:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna przekazania raportu:
§5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

 Plik  Opis
życiorys zawodowy Pani Agnieszka Masłowska

 

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 25-01-2011  Robert Neymann  Prezes Zarządu
 25-01-2011  Rafał Walendzik  Dyrektor Sprzedaży / Członek Zarządu