Raport bieżący nr. 01/2011
Data sporządzenia 2011-01-11

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja członka Zarządu Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2011 roku Pan Grzegorz Świderski pełniący funkcję członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego i Łańcucha Dostaw złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

Pan Grzegorz Świderski decyzję złożenia rezygnacji umotywował względami osobistymi.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 11-01-2011  Robert Neymann  Prezes Zarządu
11-01-2011  Rafał Walendzik  Dyrektor Sprzedaży / Członek Zarządu