Raport bieżący nr. 27/2010
Data sporządzenia 2010-12-29

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Koszt przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji serii A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) w uzupełnieniu raportu bieżącego
nr 9/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku informuje o średnim koszcie przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji serii A, przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą.

Ostateczny koszt przeprowadzenia oferty sprzedaży 13 000 000 akcji serii A wynosi 1.148.506,18 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześć złotych i osiemnaście groszy):

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 554.918,88 zł
- wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł
- sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 393.784,87 zł
- promocja oferty – 199.802,43 zł

Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję serii A wynosi: 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy)

Koszty Spółki związane z publiczną ofertą sprzedaży akcji obciążają koszty działalności Spółki.


Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 29-12-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu
 29-12-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu