Raport bieżący nr. 26/2010
Data sporządzenia 2010-10-19

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu 18 października 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestr Zastawów z dnia 30 września 2010 roku o dokonaniu wpisu zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym Spółki, znajdującym się przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34 w Mińsku Mazowieckim, celem zabezpieczenia  wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank) do najwyższej sumy zabezpieczenia 45 mln zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych).

Zastaw zabezpiecza spłatę wierzytelności Banku wobec Spółki i spółki Harper Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dłużników solidarni z tytułu kredytu udostępnionego na mocy umowy kredytowej z dnia 19 lipca 2007 roku, zmienionej umową kredytową z dnia 15 maja 2009 roku, a następnie kilkakrotnie aneksowaną, a także koszty egzekucji oraz każdą wierzytelność z tytułu, w zależności od przypadku, odsetek, opłat należnych Bankowi oraz dodatkowych zobowiązań do dokonania płatności, z zastrzeżeniem, że całkowita wysokość takich wierzytelności nie przekroczy 45 mln zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych).

Wyżej wymieniona umowa kredytowa została szczegółowo opisana w punkcie 3.2.8 Prospektu Emisyjnego.

Wartość ewidencyjna przedmiotu zabezpieczenia według skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, stanowiącego część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego na dzień 30.06.2010 roku, wynosi 171.863.500 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

Ustanowiony zastaw rejestrowy przewyższa równowartość 1.000.000 euro, przeliczonej wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość przedmiotu zabezpieczenia przekraczająca 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. i Spółką nie występują powiązania kapitałowe i osobowe.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 15-10-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu
 15-10-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu