Raport bieżący nr. 23/2010
Data sporządzenia 2010-10-14

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 13 października 2010r otrzymał zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce od PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego S.A. (dalej: Akcjonariusz).

Zgodnie z przekazaną informacją, w wyniku rozliczenia w dniu 12 października 2010r transakcji kupna akcji Spółki, udział Akcjonariusza przekroczył 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Bezpośrednio przed zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 2.557.471 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki (5,00 % udziału w kapitale zakładowym) dających prawo do 2.557.471 (słownie: dwóch milionów pięćset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów). 

Obecnie Akcjonariusz posiada 2.569.473 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje Spółki (5,02 % udziału w kapitale zakładowym) dających prawo do 2.569.473 (słownie: dwóch milionów pięćset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (5,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów).


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

 Plik  Opis
 

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 14-10-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu
 14-10-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu