Raport bieżący nr. 22/2010
Data sporządzenia 2010-10-12

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

 Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w wykonaniu warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 1 kwietnia 2010 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Emitent”) informuje, że w wykonaniu postanowień warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 1 kwietnia 2010 roku (o której Emitent informował w rozdziale 11.2.3 Prospektu Emisyjnego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2010 roku), w dniu 11 października 2010 roku Emitent zawarł ze spółką Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. („Sprzedający”) umowę przyrzeczoną, przenoszącą na Emitenta prawo użytkowania wieczystego, do dnia 5 grudnia 2089 roku, niezabudowanych działek stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 2680/01 oraz 2614/38 o łącznej powierzchni 3,6569 ha, położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego („Nieruchomość”).
Prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości zostało nabyte za cenę sprzedaży wynoszącą łącznie 5 046 522,00 PLN netto, powiększoną o należny podatek VAT, tj. w sumie 6.156.756,84 PLN. Zapłata ceny sprzedaży (pozostałej do uiszczenia po uwzględnieniu wcześniej wpłaconego zadatku w kwocie 500.000 PLN) nastąpi w dwóch ratach: pierwsza - w kwocie 5.601.360,46 PLN – płatna w terminie do dnia 18 października 2010 roku, druga – w kwocie 55.396,38 PLN – płatna w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia właściwego organu o uregulowaniu przez Sprzedającego pełnej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Nieruchomości w roku 2010, przy czym druga rata nie będzie płatna ani należna na rzecz Sprzedającego w sytuacji, gdy powyższe oświadczenie organu nie zostanie doręczone Emitentowi przez Sprzedającego w terminie do dnia 15 grudnia 2010 roku; wówczas emitent będzie miał prawo do trwałego zatrzymania (rozliczenia lub kompensaty) ww. kwoty 55.396,38 PLN netto z ceny sprzedaży. Płatność ceny sprzedaży na wypadek niezachowania powyższych terminów warunków przez Emitenta, została zabezpieczona w drodze oświadczenia Emitenta w akcie notarialnym o poddaniu się egzekucji z tego aktu (jako tytułu egzekucyjnego), stosownie do art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.
Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11 maja 2010 roku, część Nieruchomości podlega obowiązkowi rekultywacji, który może być wykonany zarówno przez Sprzedającego, jaki i Emitenta, ze skutkiem w postaci zwolnienia stron z jakichkolwiek obowiązków związanych z oczyszczeniem Nieruchomości także po jej nabyciu przez Emitenta. 
Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie należących do Emitenta gruntów przy. przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, gdzie znajduje się główny zakład produkcyjny Emitenta, magazyn oraz budynek biurowy. Nieruchomość znajduje się na terenie o przeznaczeniu przemysłowo-budowlanym, na którym możliwe jest zlokalizowanie inwestycji w postaci budowy i kontynuacji obiektów i budynków Emitenta (Nieruchomość zostanie przeznaczona pod budowę nowej hali fabrycznej Emitenta).

Załączniki

 Plik  Opis


Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 12-09-2010 Robert Neymann Prezes Zarządu
 12-09-2010 Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu