Raport bieżący nr. 21/2010
Data sporządzenia 2010-10-07

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść RaportuZarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 30 września 2010 roku:

1.  Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK - 2 560 000 głosów co stanowi 8,93% na NWZ i 5,00% ogólnej liczby głosów.
2.  Central European Cotton Holdings Limited – 26 096 700 głosów co stanowi 91,06% na NWZ i 51,00% ogólnej liczby głosów.


Całkowita ilość akcji i głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 30 września 2010 roku wyniosła 28 657 548 i stanowiła 56,00% ogólnej liczby akcji i głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 51 170 000 akcji.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych.

Załączniki

 Plik  Opis


Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 15-09-2010 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu
 15-09-2010 Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu