Raport bieżący nr. 20/2010
Data sporządzenia 2010-10-01

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) oświadcza że dnia 30.09.2010 podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołano do składu Rady Nadzorczej:

1.  Pana Krzysztofa Cetnara – powołano na Członka Rady Nadzorczej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2010  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2.  Pana Michała Frys – powołano na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2010 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Panowie złożyli oświadczenia że:

Nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkrecyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym Rejestrze Sądowym


Podstawa prawna przekazania raportu:
§5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

 Plik  Opis
Życiorys Zawodowy Pana Krzysztofa Cetnara
Życiorys Zawodowy Pana Michała Frys

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 15-09-2010 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu
 15-09-2010 Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu