Raport bieżący nr. 19/2010
Data sporządzenia 2010-10-01

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 30 wrzesnia 2010 roku.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 30 września 2010 roku.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.                  

Załączniki

 Plik  Opis
uchwały

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 15-09-2010  Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu
 15-09-2010 Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu