Raport bieżący nr. 18/2010
Data sporządzenia 2010-09-15

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Przedterminowa spłata kredytów zaciągniętych przez emitenta i spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. ( „Emitent”) informuje, że w dniu 15 września 2010 roku spółka zależna Emitenta - Harper Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Harper Trade”), dokonała  przedterminowej spłaty, w łącznej kwocie 30.000.000. PLN, Kredytów C i D zaciągniętych przez Emitenta i Harper Trade na podstawie zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy kredytów z dnia 15 maja 2009 roku (ze zmianami), o której to umowie Emitent informował w rozdziale 11.1.2 Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2010 roku (wraz ze zmianami wynikającymi z aneksu nr 1 do tego prospektu). W przypadku Kredytu C, przedterminowa spłata kwoty 15.000.000 PLN spowodowała całkowitą spłatę tego kredytu (udzielonego Harper Trade). W przypadku Kredytu D, przedterminowa spłata kwoty 15.000.000 PLN spowodowała obniżenie całkowitej wartości nominalnej tego kredytu (udzielonego Emitentowi i Harper Trade) do kwoty 51.000.000 PLN.  Kwoty wydatkowane przez Harper Trade na przedterminową spłatę powyższych kredytów pochodziły ze środków pieniężnych w kapitale obrotowym Harper Trade, uzyskanych z tytułu przedterminowego wykupu od Harper Trade Obligacji serii A, wyemitowanych przez Central European Cotton Holdings Limited - większościowego akcjonariusza Emitenta (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku).  Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż spłata kredytów ma bezpośredni wpływ na ocenę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta

Załączniki

 Plik  Opis


Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 15-09-2010  Robert Neymann Prezes Zarządu
 15-09-2010 Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu