Raport bieżący nr. 14/2010
Data sporządzenia 2010-08-24

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2010.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2010 roku:
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny – 31.08.2010 r.

Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2010 roku – 12.11.2010 r.

Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka informuje, iż skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.


Podstawa prawna:
Zgodnie z § 103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Załączniki

 Plik  Opis
 Brak

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 24-08-2010  Rafał Walendzik  Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu
 24-08-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu