Raport bieżący nr. 13/2010
Data sporządzenia 2010-08-24

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu


Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) oświadcza, iż Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).


Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 83 ust.1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

 Plik  Opis
 Brak

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 24-08-2010  Rafał Walendzik  Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu
24-08-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu