Raport bieżący nr. 12/2010
Data sporządzenia 2010-08-23

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka) działając stosownie do art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 ust.1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zwołuje na dzień 30 września 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie, w lokalu doradcy Spółki ds IR, firmy CC Group Sp. z o.o. przy ul. Zielnej 41/43. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
Ogłoszenie  Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.09.2010
Projekt  Projekty uchwał NWZA na dzień 30.09.2010

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 23-08-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor finansowy/Członek Zarządu
 23-08-2010  Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży /Członek Zarządu