Raport bieżący nr. 10K/2010
Data sporządzenia 2010-08-13

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 10/2010 dotyczącego wyboru biegłego rewidenta

Podstawa prawna

§5 ust.1 pkt 1 oraz 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. informuje o błędzie pisarskim w raporcie nr 10/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 r.
Było:
Umowa z Audytorem ma zostać zawarta w przedmiocie przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. i od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. oraz badania rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy 2010.
Powinno być:
Umowa z Audytorem ma zostać zawarta w przedmiocie przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. oraz badania rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy 2010.


Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt. 19) Rozporządzenia Ministra Finansów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
 Brak załącznika

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 13-08-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor finansowy/Członek Zarządu
 13-08-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu