Raport bieżący nr. 10/2010
Data sporządzenia 2010-08-13

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna

§5 ust.1 pkt 1 oraz 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka, Emitent)  informuje, iż w dniu wczorajszym tj. dnia 12 sierpnia 2010 r., na podstawie § 9 ust. 17 pkt. 19) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta  zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi dokonała wyboru biegłego rewidenta - firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19 (Audytor), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73.
Jednocześnie Emitent informuje, iż Spółka korzystała w przeszłości z usług tego audytora w zakresie przeprowadzenia badania rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy 2006, 2007, 2008 i 2009.
Umowa z Audytorem ma zostać zawarta w przedmiocie przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. i od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. oraz badania rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy 2010.
Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas niezbędny do realizacji wynikających z niej obowiązków.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt. 19) Rozporządzenia Ministra Finansów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
 Brak załącznika

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 13-08-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor finansowy/Członek Zarządu
 13-08-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu