Raport bieżący nr. 09/2010
Data sporządzenia 2010-07-27

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) przekazuje informacje na temat zakończonej sprzedaży akcji serii A.

1. Sprzedaż akcji serii A rozpoczęła się w dniu 6 lipca 2010 roku i zakończyła w dniu 13 lipca 2010 roku.
2. Akcje serii A zostały przydzielone w dniu 14 lipca 2010 roku.
3. W ramach sprzedaży akcji serii A oferowanych było 13 000 000 akcji, w tym:
-  1 300 000 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych
-  11 700 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
4. Stopa redukcji wyniosła
-  w Transzy Inwestorów Indywidualnych -  13,0%
-  w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0,0%
5. W ramach sprzedaży akcji serii A złożono zapisy na 13 193 988 akcji, w tym na :
-  1 493 988 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych
-  11 700 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
6. Wprowadzający spółka Central European Cotton Holdings Limited w porozumieniu z Zarządem Harper Hygienics S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej sprzedaży akcji serii A przydziału 13 000 000 akcji, w tym:
-  1 300 000 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych
-  11 700 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
7. Akcje serii A były obejmowane po cenie sprzedaży równej 4,10 zł.
8. Zapisów na  akcje serii A dokonało 791 osób i instytucji, w tym:
-  w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 735 osób
-  w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 56 instytucji
9. Wprowadzający spółka Central European Cotton Holdings Limited w porozumieniu z Zarządem Harper Hygienics S.A.  przydzielił 735 osobom i 56 instytucjom 13 000 000 akcji serii A, w tym w ramach:
-  Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1 300 000 akcji
-  Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 11 700 000 akcji
10. Zarząd Spółki nie podpisywał umów subemisji.
11. Wartość przeprowadzonej sprzedaży wynosiła 53 300 000,00 zł.
12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do
kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalne koszty poniesione przez Spółkę w związku z publiczną ofertą sprzedaży akcji (tzw. koszty emisji) nie przekroczą kwoty 1 mln PLN. Szacunek kosztów, o którym mowa w poprzednim akapicie, nie obejmuje kosztów poniesionych przez spółkę Central European Cotton Holdings Limited .
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego
raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie
z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport
bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów,
po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę
nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ujęcia w sprawozdaniu
finansowym Spółki.
Koszty Spółki związane z publiczną ofertą sprzedaży akcji obciążają koszty działalności Spółki.

13. Zgodnie z szacunkami Spółki, średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną  akcję serii: A  nie przekroczy kwoty 0,08 zł.

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego
kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na akcję po otrzymaniu i
zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad
przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

Podstawa prawna:
§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
 Brak załącznika

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 27-07-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor finansowy/Członek Zarządu
 27-07-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu