Raport bieżący nr. 08/2010
Data sporządzenia 2010-07-22

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna

art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22.07.2010 roku otrzymał zawiadomienie od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Harper Hygienics S.A. w wyniku złożenia w dniu 13.07.2010 r. zapisu na akcje Harper Hygienics S.A. Zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniu rejestracja ww. akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie nastąpiła w dniu 20 lipca 2010 roku.

Po dokonaniu rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na dzień 22.07.2010 r. Aviva OFE posiada 2.560.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących ponad 5% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.560.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi ponad 5% ogólnej liczby głosów.;

Załączniki

 Plik  Opis
 Brak załącznika

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 22-07-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor finansowy/Członek Zarządu
 22-07-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu