Raport bieżący nr. 05/2010
Data sporządzenia 2010-07-20

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Asymilacja akcji Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 429/10  z dnia 20 lipca 2010 r. postanowił dokonać w dniu 21 lipca 2010 r. asymilacji 20.468.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Harper Hygienics S.A. oznaczonych kodem PLHRPHG00015 z 30.702.000 akcjami Harper Hygienics S.A. oznaczonymi kodem PLHRPHG00023.

Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLHRPHG00023.
Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stwierdza, że z dniem 21 lipca 2010 r. kodem PLHRPHG00023 oznaczonych jest 51.170.000 akcji Harper Hygienics S.A.


Podstawa prawna:
§ 34 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

 Plik  Opis
 Brak załącznika

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 19-07-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor finansowy/Członek Zarządu
 19-07-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu