Raport bieżący nr. 03/2010
Data sporządzenia 2010-07-19

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiany w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu


Zarząd Harper Hygienics S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w przedmiocie wykreślenia wzmianki o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego ze Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
 załącznik

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 19-07-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor finansowy/Członek Zarządu
 19-07-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu