Raport bieżący nr. 02/2010
Data sporządzenia 2010-07-16

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

 Zarząd Harper Hygienics S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 679/2010 z dnia 16.07.2010 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

 
- 51.170.000 (pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki HARPER HYGIENICS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

 
Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 16-07-2010  Rafał Walendzik  Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu
 16-07-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu